header

Klachtencommissie kinderopvang

Klachtenprocedure en klachtencommissie.
“Bent u tevreden vertel het een ander, heeft u een klacht vertel het ons” is het uitgangspunt van KDV en BSO ‘t Stationnetje.

In het geval ouders klachten hebben over de geboden diensten, is het van belangdat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de directe betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is een vastgelegde regeling nodig. Naast de waarde van de regeling voor degene met de klacht, heeft een klachtenregeling ook waarde voor de KDV/BSO.

Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken in de organisatie. Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kun je als instelling hierop wellicht je kwaliteit verbeteren.

KDV/BSO ’t Stationnetje is een lerende organisatie die open staat voor suggesties/klachten van o.a. ouders.

Als een ouder ontevreden is over een werkwijze of andere zaken, wordt verzocht dit in eerste instantie aan de pedagogisch medewerker van de betreffende groep ofde directie voor te leggen (dit is niet verplicht).

Leidt dit echter niet tot een bevredigende afhandeling, dan kan er een klachten- of verbeterformulier worden ingevuld welke op de locatie aanwezig is.

Met dit formulier kan de ouder zich wenden tot de interne klachtencommissie die KDV/BSO ’t Stationnetje heeft ingesteld. Deze commissie werkt volgens het klachtenreglement van KDV/BSO ‘t Stationnetje. Binnen een afgesproken termijn, worden klager, degene over wie geklaagd is en de directie schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis gesteld van het oordeel.

De klachtencommissie bestaat uit:

1. een aangewezen persoon uit de Oudercommissie;
2. een onafhankelijk persoon binnen kinderdagverblijf ‘t Stationnetje;
3. een onafhankelijk persoon buiten kinderdagverblijf ‘t Stationnetje.

Per klacht wordt er een klachtencommissie samengesteld.

Er bestaat altijd de mogelijkheid om zich met klachten direct te wenden aan de interne Klachtencommissie of zelfs aan de externe geschillencommissie, waaraan ’t Stationnetje zich verbonden heeft.

KDV/BSO ’t Stationnetje is aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (www.degeschillencommissie.nl). Geschillen tussen ouder(s)/ verzorger(s) en KDV/BSO ’t Stationnetje over de uitvoering van de overeenkomst kunnen desgewenst tevens aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.

Gegevens van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peterspeelzalen:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag.

De geschillencommissie is tijdens kantooruren bereikbaar op 070-3105310.

voetjes
© 2015 Het Stationnetje | webdesign studiopittig.nl